Language & Relevant Tutorials
语言和相关教程
语言和相关教程
Sprache & relevante Tutorials
Lingua e tutorial pertinenti
Язык и соответствующие учебные пособия
Bahasa & Tutorial yang Relevan

บทช่วยสอนภาษาและที่เกี่ยวข้อง
Langue & tutoriels pertinents
Bắt đầu với giải pháp
with
de

Technical Views

Mỗi phân tích được công bố trong TC Technical Views đều cung cấp cho các nhà đầu tư kế hoạch giao dịch ngắn gọn và khả thi. Các phân tích mới được công bố nhiều lần trong suốt ngày giao dịch, biến sản phẩm trở thành công cụ mạnh mẽ để tạo ra các ý tưởng mua bán. Trong khi đó, các đường xu hướng rõ ràng, các ngưỡng quan trọng và bản chất ngắn gọn của tình huống kỹ thuật từ công cụ giao dịch cho phép các nhà đầu tư kịp thời hiểu rõ phân tích và hành động ngay khi cần thiết.
3
min
Bắt đầu với giải pháp
with
de

Technical Views

Mỗi phân tích được công bố trong TC Technical Views đều cung cấp cho các nhà đầu tư kế hoạch giao dịch ngắn gọn và khả thi. Các phân tích mới được công bố nhiều lần trong suốt ngày giao dịch, biến sản phẩm trở thành công cụ mạnh mẽ để tạo ra các ý tưởng mua bán. Trong khi đó, các đường xu hướng rõ ràng, các ngưỡng quan trọng và bản chất ngắn gọn của tình huống kỹ thuật từ công cụ giao dịch cho phép các nhà đầu tư kịp thời hiểu rõ phân tích và hành động ngay khi cần thiết.
3
min
Bắt đầu với giải pháp
with
de

Technical Views

Mỗi phân tích được công bố trong TC Technical Views đều cung cấp cho các nhà đầu tư kế hoạch giao dịch ngắn gọn và khả thi. Các phân tích mới được công bố nhiều lần trong suốt ngày giao dịch, biến sản phẩm trở thành công cụ mạnh mẽ để tạo ra các ý tưởng mua bán. Trong khi đó, các đường xu hướng rõ ràng, các ngưỡng quan trọng và bản chất ngắn gọn của tình huống kỹ thuật từ công cụ giao dịch cho phép các nhà đầu tư kịp thời hiểu rõ phân tích và hành động ngay khi cần thiết.
3
min
Bắt đầu với giải pháp
with
de

Technical Views

Mỗi phân tích được công bố trong TC Technical Views đều cung cấp cho các nhà đầu tư kế hoạch giao dịch ngắn gọn và khả thi. Các phân tích mới được công bố nhiều lần trong suốt ngày giao dịch, biến sản phẩm trở thành công cụ mạnh mẽ để tạo ra các ý tưởng mua bán. Trong khi đó, các đường xu hướng rõ ràng, các ngưỡng quan trọng và bản chất ngắn gọn của tình huống kỹ thuật từ công cụ giao dịch cho phép các nhà đầu tư kịp thời hiểu rõ phân tích và hành động ngay khi cần thiết.
download
Download MetaTrader
3
min
Bắt đầu với giải pháp
with
de

Technical Views

Mỗi phân tích được công bố trong TC Technical Views đều cung cấp cho các nhà đầu tư kế hoạch giao dịch ngắn gọn và khả thi. Các phân tích mới được công bố nhiều lần trong suốt ngày giao dịch, biến sản phẩm trở thành công cụ mạnh mẽ để tạo ra các ý tưởng mua bán. Trong khi đó, các đường xu hướng rõ ràng, các ngưỡng quan trọng và bản chất ngắn gọn của tình huống kỹ thuật từ công cụ giao dịch cho phép các nhà đầu tư kịp thời hiểu rõ phân tích và hành động ngay khi cần thiết.
3
min

Biểu đồ chữ ký của chúng tôi

Ở đây chúng tôi đang xem xét biểu đồ chữ ký của Trading Central. Có thể có các chỉ số được đánh dấu trên biểu đồ giá hoặc trên các mô hình biểu đồ hay đường xu hướng. Điều này giúp bạn có cái nhìn sơ lược về phương pháp phân tích kỹ thuật, nhưng hãy tập trung vào kết quả.

Start learning how to use TC Technical Views
Type image caption here (optional

Hiểu rõ về định hướng

Trước tiên hãy chú ý đến mũi tên đậm để hiểu rõ về định hướng. Trong trường hợp này, tình huống dự báo là giá có thể tăng.

Check the blue line to see the projection of the stock

Xem điểm xoay

Nhưng đó chỉ là lựa chọn ưu tiên với điều kiện giá vẫn nằm trên đường điểm xoay xanh này. Nếu giá cắt qua đường điểm xoay, tình huống thay thế sẽ bắt đầu hoạt động và giá dự kiến sẽ đi theo chiều hướng khác.

Dừng lại giúp bạn bảo toàn vốn

Khách hàng giao dịch của chúng tôi thường sử dụng ngưỡng điểm xoay này làm mức giá dừng để bảo vệ tình trạng giao dịch của họ. Chạm điểm dừng này có nghĩa là lý do để duy trì tình trạng giao dịch không còn tồn tại nữa, vì vậy các nhà đầu tư sẽ đóng tình trạng giao dịch của họ.

Stop orders on the guard of your capital

ราคาเป้าหมายหรือ Targets ช่วยคุณขายทำกำไร

Bây giờ, lệnh dừng là rất quan trọng nhưng cũng cần hoạch định dừng giao dịch để chốt lời! Với tình hình giá tăng này, chúng tôi cung cấp ba ngưỡng kháng cự để sử dụng làm mục tiêu.Phương pháp điển hình là đóng một nửa tình trạng giao dịch ở mục tiêu thứ nhất để chốt một ít lời và đóng một nửa tình trạng giao dịch còn lại ở ngưỡng mục tiêu thứ hai.

Fixing profits at target levels

Biểu đồ chữ ký của chúng tôi

Ở đây chúng tôi đang xem xét biểu đồ chữ ký của Trading Central. Có thể có các chỉ số được đánh dấu trên biểu đồ giá hoặc trên các mô hình biểu đồ hay đường xu hướng. Điều này giúp bạn có cái nhìn sơ lược về phương pháp phân tích kỹ thuật, nhưng hãy tập trung vào kết quả.

Start learning how to use TC Technical Views
Type image caption here (optional

Hiểu rõ về định hướng

Trước tiên hãy chú ý đến mũi tên đậm để hiểu rõ về định hướng. Trong trường hợp này, tình huống dự báo là giá có thể tăng.

Check the blue line to see the projection of the stock

Xem điểm xoay

Nhưng đó chỉ là lựa chọn ưu tiên với điều kiện giá vẫn nằm trên đường điểm xoay xanh này. Nếu giá cắt qua đường điểm xoay, tình huống thay thế sẽ bắt đầu hoạt động và giá dự kiến sẽ đi theo chiều hướng khác.

Dừng lại giúp bạn bảo toàn vốn

Khách hàng giao dịch của chúng tôi thường sử dụng ngưỡng điểm xoay này làm mức giá dừng để bảo vệ tình trạng giao dịch của họ. Chạm điểm dừng này có nghĩa là lý do để duy trì tình trạng giao dịch không còn tồn tại nữa, vì vậy các nhà đầu tư sẽ đóng tình trạng giao dịch của họ.

Stop orders on the guard of your capital

ราคาเป้าหมายหรือ Targets ช่วยคุณขายทำกำไร

Bây giờ, lệnh dừng là rất quan trọng nhưng cũng cần hoạch định dừng giao dịch để chốt lời! Với tình hình giá tăng này, chúng tôi cung cấp ba ngưỡng kháng cự để sử dụng làm mục tiêu.Phương pháp điển hình là đóng một nửa tình trạng giao dịch ở mục tiêu thứ nhất để chốt một ít lời và đóng một nửa tình trạng giao dịch còn lại ở ngưỡng mục tiêu thứ hai.

Fixing profits at target levels

Here at Trading Central we're proud to support investors like you through innovation since 1999

Our award-winning portfolio of insightful analytics enable today's investors to find and validate new opportunities, monitor markets, learn about finance and manage their risk.

Discover Trading Central
X (formerly Twitter) logo